Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

VOL_NET - Δίκτυο εθελοντισμού για την πολιτική προστασία και πρόληψη των φυσικών καταστροφών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

 volnet logo 120

 

Τίτλος Έργου

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013

Άξονες Προτεραιότητας

3 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ειδικός Στόχος

3.2 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Περιοχή Παρέμβασης

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΑ: ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΜΠΑΡΙ, ΛΕΤΣΕ ΚΑΙ ΦΟΤΖΙΑ

Συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Το έργο έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση του εθελοντικού μηχανισμού πο-λιτικής προστασίας για την πρόβλεψη και πρόληψη των φυσικών κατα-στροφών. Δίνεται έμφαση στις δασικές πυρκαγιές και ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και τα οποία μπορούν να προληφθούν και να προβλεφθούν, σε κάποιο βαθμό, με τη χρήση κατάλ-ληλης τεχνολογίας και άλλων σύγχρονων υποδομών. Το έργο επικεντρώνε-ται σε ενέργειες που κάνουν χρήση της υψηλής τεχνολογίας ως μέσου για την ενίσχυση και την ενεργοποίηση των τοπικών δικτύων εθελοντών.

Προγραμματιζόμενες κύριες δραστηριότητες του έργου

  • Δημιουργία διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης των φυσικών τους διαθεσίμων και στον τομέα της πρόληψης και πρόγνωσης φυσικών καταστροφών.
  • Τόνωση του θεσμού του εθελοντισμού, δρώντας υποστηρικτικά στις υφιστάμενες αρχές και υπηρεσίες του κράτους σε θέματα πολιτικής προστασίας.
  • Χρήση υψηλής τεχνολογίας παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Ανάπτυξη διαχειριστικών σεναρίων αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρίσεων από φυσικές καταστροφές.
  • Ανάλυση επικινδυνότητας της διασυνοριακής περιοχής και απόδοση του επιπέδου τρωτότητας των φυσικών συστημάτων, για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των τοπικών αρχών.

Αναμενόμενα παραδοτέα και αποτελέσματαΔιασυνοριακό Δίκτυο  Έρευνας και Τεχνολογίας για την ανάλυση των κινδύνων και τη διαχείριση των έκτακτων φυσικών καταστροφών

  • Δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
  • Δημόσιο σύστημα γενικής επιτήρησης και ενημέρωσης
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των φυσικών καταστροφών
  • Κέντρο παρακολούθησης και συντονισμού των εθελοντικών οργανώσεων  

Ιστοσελίδα

www.firevolnet.com

 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!