Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 16:31

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016)

Η ΠΕΔ Ηπείρου με την συνεργασία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, πραγματοποίησε στα γραφεία της (Ν. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο (16-18 Μαίου 2018), με θέμα: «Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στους Δήμους (Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών), με έμφαση στις Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή γνώσεων και η αναγκαία επεξεργασμένη πληροφόρηση προς τα αρμόδια στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου που ασχολούνται με τις Προμήθειες και τις Υπηρεσίες αυτών, σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ν.4412/2016, καθώς και των τελευταίων τροποποιήσεών του.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος, περιλάμβανε την ακόλουθη θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, ώρες 09:00 πμ έως 15:00 μμ)

Ι. Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.
(01) Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί
(02) ΒΙΒΛΙΟ Ι,ΙΙ & IV
(03) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
(04) Είδη Διαγωνιστικών Διαδικασιών
(05) Διαδικασίες Ανάθεσης-Προκηρύξεις-Δημοσιότητα-Στάδια αξιολόγησης-Κατακύρωση–Yπογραφή Σύμβασης
(06) Εγγυήσεις
(07) Δικαιολογητικά
(08) Έννομη προστασία
(09) Γνωμοδοτικά και αποφαινόμενα όργανα
(10) Διαδικασία Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Γενικών Υπηρεσιών
(11) Πληρωμές Κρατήσεις

Εισηγητές ήταν της πρώτης ημέρας ήταν ο κ. Ι. Γούπιος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και ο κ. Γ. Περδικάκης, πρ. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρες 09:00 πμ έως 15:00 μμ)

ΙΙ. Εκτέλεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων

(01) Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
(02) Επιμετρήσεις-Πληρωμές Πρόσθετες Εργασίες
(03) Έκπτωση αναδόχου-Διάλυση Σύμβασης

ΙΙΙ. Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Μελετών και Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών

(01) Διοίκηση Διαχείριση σύμβασης
(02) Διοίκηση έκπτωση Αναδόχου Διάλυση Σύμβασης Υποκατάσταση

Εισηγητές ήταν της δεύτερης ημέρας ήταν ο κ. Ι. Γούπιος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και ο κ. Γ. Περδικάκης, πρ. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών.


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ (Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρες 09:00 πμ έως 15:00 μμ)

IV. Παρουσίαση ηλεκτρονικών διαδικασιών Έργων Μελετών και παροχής Τεχνικών & λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών

(01) Σύνταξη προκήρυξης διακήρυξης
(02) Υποβολή προσφορών αιτήσεων Συμμετοχής
(03) Ηλεκτρονική αποσφράγιση-Αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων Συμμετοχής
(04) Υποβολή Αποσφράγιση Αξιολόγηση Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(05) Kατακύρωση–Σύναψη Σύμβασης
(06) Εκτέλεση Σύμβασης
(07) Προδικαστικές προσφυγές–Ενστάσεις

Εισηγητής της τρίτης ημέρας ήταν ο κ. Λ. Καπετανάκης, στέλεχος του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ειδικός στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!