Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 15:18

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Σύμφωνα με τον Ν. 4440/2016, άρθ.24, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 47 του Ν. 4508/2017, όλα τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα πρέπει να διακινούν τα έγγραφα τους ηλεκτρονικά.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας ολοκληρωμένης web πλατφόρμας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων με τις σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης αρχικής παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών, εκτιμώμενης αξίας ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-7134.003 με τίτλο: «Προμήθεια εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων», του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου οικονομικού έτους 2020 .

Ο κωδικός (CPV) της υπηρεσίας (άρθρα 23 και 261 του Ν. 4412/2016) είναι: 72268000-1 με τίτλο: «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού».

Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί οι υπ. αρ. 28/2020 (ΑΔΑ: ΩΘ57ΟΚΖ3-ΣΓΥ) και 35/2020 (ΑΔΑ: 96ΧΤΟΚΖ3-ΨΒ7) αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης web πλατφόρμας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων:

 • Διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του φορέα μας και δυνατότητα ασφαλούς δημοσίευσης σε Διαύγεια (δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και σε άλλους φορείς όπως ΕΑΔΗΣΥ, ΚΗΜΔΗΣ, ΣΗΔΕ κ.λ.π.).
 • Κατανεμημένη, πολυεπίπεδη, παράλληλη πρωτοκόλληση που φτάνει μέχρι το επίπεδο γραφείου και τμήματος του φορέα μας.
 • Συστηματική πρωτοκόλληση και της εντός του φορέα μας αλληλογραφίας σε όλα τα επίπεδα.
 • Υποστήριξη όλων των τύπων εγγράφων
 • Καταχώρηση, αναζήτηση και ανάκτηση μεταδεδομένων αλλά και ψηφιακών αντιγράφων του εγγράφων και των συνημμένων τους.
 • Συμβατότητα με πρότυπα: τόσο από πλευράς μεταδεδομένων όσο και από πλευράς διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
 • Δυνατότητα για επικοινωνία με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Δυνατότητα για τη διαχείριση σχεδίων, τη συλλογή υπογραφών και την υλοποίηση λύσεων που στηρίζονται σε ψηφιακές υπογραφές
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που καταχωρούν υφιστάμενες υπηρεσιακές ομάδες.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές υποδοχής εγγράφων (π.χ. διαδικτυακή πύλη που δέχεται αιτήσεις πολιτών)
 • Δυνατότητα διαχείρισης εξωτερικών χρηστών, Ιδιώτες, Δημόσιοι φορείς κλπ που μπορούν να υποβάλουν μέσω web έγγραφα για πρωτοκόλληση.

Επιπλέον η ολοκληρωμένη web πλατφόρμα ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων θα πρέπει να είναι συμβατή με εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο φορέας μας (Οικονομική Υπηρεσία κλπ) και να υποστηρίξει τουλάχιστον έως πέντε (5) χρήστες. 

Παρακαλούμε να μας στείλετε τη σχετική προσφορά σας μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ, 06 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 447/28.07.2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd