Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ALL

Η ΠΕΔ Ηπείρου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Την σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract)
  4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου
  5. Το πρωτογενές αίτημα με αρ. 740/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003992544)
  6. Την υπ. αριθ. 117_2018 (ΑΔΑ: 7Τ4ΨΟΚΖ3-Ρ21) απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ για την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης 
  7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση λόγω ποσού και αντικειμένου της δράσης δεν προκαλεί ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό
  8. Τις προηγούμενες επικοινωνίες με τους προσκαλούμενους σχετικά με το θέμα 

προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και συγκεκριμένα Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαχείρισης του έργου (Project management support services) στο πλαίσιο του  έργου με τίτλο Accessible Tourism  και ακρωνύμιο 4ALL, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”, 

προσκαλεί τις εταιρείες;

1. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΜ 099411453, ΔΟΥ Z Θεσσαλονίκης
ΕΡΑΤΟΥΣ 2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310/814400, φαξ: 2310/813511
e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΜ 025454235, ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης
ΕΛΑΙΩΝΩΝ 28, Τ.Κ. 555 35 ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. ΑΙΧΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΦΜ 094470519, ΔΟΥ Κομοτηνής
ΠΡΟΞ. ΑΣΚΗΤΟΥ 17 και ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ, Τ.Κ .69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ. 2531037795
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά, η οποία θα περιέχει:


Α) Τεχνική προσφορά:
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Β) Οικονομική προφορά:
Η ανωτέρω προσφορά θα υποβληθεί σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική - οικονομική προσφορά.

Η προσφορά να αποσταλεί ή να προσκομιστεί στην ΠΕΔ Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 2, Ιωάννινα ΤΚ. 45332 έως και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Επυσυνάπτεται ολόκληρη η με αρ. πρωτ. 813/2018 πρόσκληση

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!