Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 12:01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ALL

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά –βάσει ποιότητας τιμής- για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.3, 2.3.3, 2.3.5, 3.3.1, 4.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6.3.1 και 6.3.3» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ACCESSIBLE TOURISM με ακρωνύμιο 4ALL.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.348,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 32.538,71 ΦΠΑ : 7.809,29).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Μέσο Προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ ΙΙ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στην διεύθυνση: www.pedepirus.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, αρμόδιος: Νικόλαος Δέσκας, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 13:30 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 13:00.


Ιωάννινα ΧΧ/08/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!