Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015 09:02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VOL.NET

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘VOLNET’» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, Διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα, Τηλ.: 2651 0 23960, FAX: 2651 0 31771

Προϋπολογισμός: 19.918,70 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, 4.581,30 €, ήτοι συνολικά 24.500,00 €.

Διαδικασία Διεξαγωγής: Πρόχειρος Διαγωνισμός.

Τόπος Παράδοσης Έργου: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα

Προθεσμία Παράδοσης Έργου: Έως δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραλαβή Διακήρυξης: Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Τεύχος Διακήρυξης κατόπιν έγγραφης Αίτησης. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.).
Οι Αιτήσεις Παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους Υποψηφίους ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της Διακήρυξης παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την 03/09/2015 και ώρα 10:00.
Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν (σε έντυπη μόνο μορφή) από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της Διακήρυξης, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό ταχυμεταφορέα (courier), με χρέωση του παραλήπτη.

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης: Οι Υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 03/09/2015 και ώρα 10:00, υποβάλλοντας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σχετική Αίτηση Παροχής Διευκρινίσεων.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 07/09/2015 και ώρα 10:00.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική.

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα την Δευτέρα 07/09/2015 και ώρα 10.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί αυτών ή ενώσεις αυτών, που ασχολούνται με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο του Έργου (προμήθεια συναφών προϊόντων και παροχή σχετικών υπηρεσιών).

Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα Προσφορά.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.


Ιωάννινα 21/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!