Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 15:25

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,

β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α 76),

γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφ. Δ.Σ. 41/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),

δ) την υπ. αρ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ω3Λ7ΟΚΖ3-69Β), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου»,

ε) την με αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (αρ. εγκυκλίου 426) εγκύκλιο καθώς και όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοιού COVID-19,


σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», την Τετάρτη 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επανάχρηση δημοτικού κτηρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου για πολυχώρο παροχής γνώσεων & πολιτισμού”, προϋπολογισμού 1.020.646,77 € (χωρίς ΦΠΑ)
  2. Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και λειτουργίας λογαριασμού WEBEX Starter Plan.
  3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός Η/Υ (server) για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  4. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από ιούς και ασφάλειας στο διαδίκτυο του πληροφοριακού συστήματος (Η/Υ και server) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) εξωτερικών δίσκων αποθήκευσης δεδομένων για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  6. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή Η/Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!