Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 15:00

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,

β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ 55 Α’ /11.03.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76),

γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 41/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),

δ) την υπ. αρ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ω3Λ7ΟΚΖ3-69Β), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου» και,

ε) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του COVID-19, «διά περιφοράς», την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κατά το έτος 2021
  2. Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους 2021
  3. Έγκριση δαπάνης της προμήθειας γραφικής ύλης (μελάνι, τόνερ κτλ) για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 482/01.10.2021 πρόσκληση και το Ειδικό Έντυπο

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd