Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 12:15

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για θέματα ενημέρωσης πολιτικού προσωπικού και επιμόρφωσης υπαλλήλων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Φιλιατών για τη λειτουργία Κέντρου Προώθησης (POLYPHONIA Centers) στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με ακρωνύμιο POLYPHONIA.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στo Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», 14-16 Οκτωβρίου 2021).
 4. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για τη συμμετοχή τους στo Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», 14-16 Οκτωβρίου 2021)».
 5. Παράταση της μίσθωσης του γραφείου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στα Ιωάννινα
 6. Τροποποίηση της υπ. αρ. 44/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7ΟΚΖ3-ΚΟΩ) απόφασής του το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Δράσεις για τον Πολιτισμό και έγκριση προτάσεων Π.Ε.Δ. Ηπείρου – Δήμων Ηπείρου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021».
 7. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Παραδοτέο WPT1.3.1 «Διεξαγωγή έρευνας (κατάρτιση ερωτηματολογίων, συγκέντρωση απαντήσεων, ανάλυση-εξαγωγή συμπερασμάτων)”, του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic Ionian-ADRION Programme”.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Παραδοτέο Τ 1.4.1 στο σύνολό του (Σχεδίαση Δράσεων και πακέτα για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού / Παράδοση report και συμπληρωματικών δεδομένων τουρισμού / Κατάρτιση μνημονίων συνεννόησης-συνεργασίας) του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic Ionian-ADRION Programme”.
 10. Έγκριση παράτασης Σύμβασης μεταξύ Π.Ε.Δ. Ηπείρου και "Hyperco ΑΕ", για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του υλοποιούμενου έργου με ακρωνύμιο "POLYPHONIA" (Πρόγραμμα Interreg IPA Ελλάδα–Αλβανία 2014-2020), λόγω παράτασης της εκτέλεσης του Έργου.
 11. Συζήτηση για διοργάνωση με τηλεδιάσκεψη εκδήλωσης για την ενίσχυση του εμβολιαστικού κινήματος, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ.
 12. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!