Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΠΕΔ Ηπείρου αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της ΠΕΔ Ηπείρου, οι οποίοι είναι οι δήμαρχοι, και οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ της Ηπείρου (δημοτικοί σύμβουλοι) που συνολικά ανέρχονται σε 125 μέλη. Η θητεία των εκπροσώπων διαρκεί όλη τη δηµοτική περίοδο και µέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΛΕΙΡΟΥΡΓΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών αυτού.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των µελών της. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης.
 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των νοµίµων εκπροσώπων.
 5. Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου είναι το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής.
 6. Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται µε φροντίδα και ευθύνη του Γραµµατέα της
  Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 7. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της, τον οποίο συντάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο. Για την έγκριση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της. Σε περίπτωση µη ύπαρξης της πλειοψηφίας αυτής, ο κανονισµός εγκρίνεται σε επόµενη Γενική Συνέλευση µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Αν δεν επιτευχθεί στη Συνέλευση αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αρκεί για την έγκριση του κανονισµού η σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών.
 8. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαµβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέµα που απασχολεί την Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισµό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου


[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου 182 - 22.08.2011)

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 1. Τσιρογιάννης Χρήστος
 2. Βλάχος Μιχαήλ
 3. Καραγεώργος Γεώργιος
 4. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
 5. Κουτρούμπα Αννα-Μαρία
 6. Νταλάκας Δημήτριος
 7. Πανέτας Γιώργος
 8. Παπάζογλου Χαράλαμπος
 9. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
 10. Ζυγουβέλης Παναγιώτης
 11. Ντέμσια Αικατερίνη
 12. Παπαλέξης Ιωάννης
 13. Βλάρας Γρηγόριος
 14. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
 15. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 1. Σεντελές Ιωάννης
 2. Τάτσης Δημήτριος
 3. Βάνα Μολώνη Παναγιώτα

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 1. Μίγδος Περικλής
 2. Χήτας Βασίλειος
 3. Αποστόλου Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 1. Ντακαλέτσης Χρήστος
 2. Μπούκας Ιωάννης
 3. Κίτσος Ιωάννης
 4. Κατσανάκης Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 1. Σπύρου Βασίλειος
 2. Εξάρχου Δημήτριος

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

 1. Καλαντζής Νικόλαος
 2. Ξώνα Γεωργία
 3. Ρεμπής Ζήκος
 4. Γιολδάσης Δημήτριος
 5. Κώνστας Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

 1. Πλιάκος Μιχαήλ
 2. Γεωργούλη Γιαννούλα
 3. Λιάκος Παναγιώτης
 4. Μιχάλης Στέφανος
 5. Γαρδίκος Βασίλειος
 6. Ματσάγκας Εμμανουήλ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 1. Λώλος Ιωάννης
 2. Γκίκας Μιχαήλ
 3. Λώλης Ηλίας
 4. Μήτσης Σωτήριος
 5. Μυριούνης Ευάγγελος
 6. Ντάνης Βασίλειος
 7. Κώστας Σπυρίδων
 8. Νταής Ανδρέας
 9. Γούλα Δήμητρα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 1. Μπέγκας Θωμάς
 2. Αρλέτος Ηλίας
 3. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα
 4. Βίνης Γεώργιος
 5. Γιώτη Γεωργία
 6. Γιωτίτσας Θωμάς
 7. Γκόγκος Κωνσταντίνος
 8. Γκόλας Νικόλαος
 9. Κατηρτσίδης Δημήτριος
 10. Κολόκας Παντελής
 11. Λαόσογλου Κωνσταντίνος
 12. Λιόντος Ιωάννης
 13. Μανταλόβας Αθανάσιος
 14. Μπακόλα Ντίνα
 15. Μέγα Βασιλική
 16. Μπρέχας Χαράλαμπος
 17. Νάστος Δημήτριος
 18. Παπαδιώτης Γεώργιος
 19. Σαρακατσάνος Νικόλαος
 20. Τσαμπαλάς Βασίλειος
 21. Τσίλη Παρασκευή
 22. Τσουμάνης Φίλιππος
 23. Χρυσοστόμου Ευθύμιος
 24. Βλέτσας Βασίλειος
 25. Γκίκας Γρηγόριος
 26. Γκόντας Νικόλαος
 27. Εμμανουηλίδης Ιωάννης
 28. Κοσμάς Βασίλειος
 29. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
 30. Μάντζιος Στέφανος
 31. Τζίμας Λάμπρος
 32. Τσόλης Νικόλαος
 33. Νάτσης Λάζαρος
 34. Στέφος Ιωάννης
 35. Μπαρτζώκας Αριστείδης
 36. Τασιούλας Δημήτριος
 37. Σκοπούλης Στέφανος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 1. Γαρνέλης Μαρίνος
 2. Σιμόπουλος Νικόλαος
 3. Χασιάκος Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 1. Παπασπύρου Ανδρέας
 2. Κοντογιάννης Χαρίλαος
 3. Εξάρχου Νικόλαος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

 1. Τζαφέας Κωνσταντίνος
 2. Τζαλονίκος Ιωάννης
 3. Τσομπίκος Νικόλαος

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 1. Γιαννούλης Ευστάθιος
 2. Βαβέτση Ροζίνα
 3. Ράγγος Κωνσταντίνος
 4. Πεσλής Δημήτριος
 5. Πεσλής Χαράλαμπος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 1. Νάστας Αντώνιος
 2. Παδιώτης Σπυρίδων
 3. Σμπόνιας Νικόλαος
 4. Ράπτης Αθανάσιος
 5. Μίχας Σπυρίδων

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 1. Μπαϊλης Χρήστος
 2. Βαρτελάτου Στυλιανή
 3. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
 4. Κατσιπανέλης Δημήτριος
 5. Πιπιλίδης Λάζαρος
 6. Ροπόκης Ευάγγελος
 7. Σαραμπασίνας Παύλος
 8. Παππάς Δημήτριος
 9. Κλάπας Ηλίας-Μιλτιάδης
 10. Βασιλείου Δημήτριος
 11. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 1. Καψάλης Κωνσταντίνος
 2. Κουκουλάρης Στυλιανός
 3. Γκόγκος Χρήστος
 4. Ντόντης Ιωάννης

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 1. Μπραίμη-Μπότση Σταυρούλα
 2. Ντούκα Βασιλική
 3. Φράγκος Θωμάς
 4. Σακαρέλης Δημήτριος

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 1. Παππάς Σπυρίδων
 2. Τόλης Χριστόφορος
 3. Παππάς Μηνάς

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!